Pirmosios Lietuvos Respublikos (1918–1940 m.) Prezidentai pradėdavo eiti pareigas ne nuo išrinkimo momento, bet nuo tos akimirkos kai prisiekdavo pagal Konstituciją. Tokia tvarka išliko iki šios dienos. Pirmosios Lietuvos Respublikos (1918–1940 m.) Prezidentų priesaikos skiriasi, nes anuomet keletą kartų buvo keista Konstitucija. Keičiant Konstitucija pakito ir Prezidento priesaikos tekstas. Štai kodėl skiriasi 1919, 1922–1926 ir 1938 m. Prezidentų priesaikos. Tiesa, 1922 m. priimtoje nuolatinėje Lietuvos Respublikos Konstitucijoje buvo numatyta galimybė prisiekti pagal savo įsitikinimus: vienokią priesaiką sakė katalikas, kitokią protestantas ar laisvamanis. Štai kodėl skiriasi kataliko Aleksandro Stulginskio ir laisvamanio Kazio Griniaus priesaikų tekstai. Nuo 1993 m. visi išrinktieji Lietuvos Respublikos Prezidentai prisiekia Tautai kartodami vieną ir tą patį tekstą, kuris yra įrašytas Lietuvos Respublikos Prezidento įstatyme. Tiesa, Išrinktasis Prezidentas gali duoti priesaiką ir be paskutiniojo priesaikos sakinio: „Tepadeda man Dievas!“. Priesaika ištariama iškilmingo Seimo posėdžio metu. Išrinktojo Prezidento Antano Smetonos 1919 m. balandžio 6 d. priesaikos tekstas: „Aš, Antanas Smetona, Lietuvos valstybės Prezidentas, Tautos  atstovybės valia pastatytas šitos aukštos pareigos eiti, Didžiu ir  Visagaliu Dievu prisiekiu ir pasižadu Lietuvos piliečiams, jų  Atstovybės, Valstybės Tarybos akivaizdoje, kad aš mano pilietiška  garbe ir kilniausiais mano sielos jausmais būsiu ištikimas Lietuvos  Valstybei ir jos Konstitucijai ir sąžiningai eisiu aukštas mano  pareigas. Taip man Dieve padėk. Amen.“ Išrinktojo Prezidento Aleksandro Stulginskio 1922 m. gruodžio 21 d. priesaikos tekstas: „Aš, Aleksandras Stulginskis prisiekiu Visagaliui Dievui, trejybėje  Vienam Esančiam, visomis savo pajėgomis rūpintis Lietuvos ir  tautos gerove, saugoti Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai eiti  savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas. Taip man Dieve  padėk. Amen.“ Išrinktojo Prezidento Kazio Griniaus 1926 m. birželio 8 d. priesaikos tekstas: „Aš, Kazys Grinius, iškilmingai pasižadu visomis savo pajėgomis  rūpintis Respublikos ir Tautos gerove, saugoti Konstituciją ir  įstatymus, sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai  teisingas.“ Išrinktojo Prezidento Antano Smetonos 1938 m. gruodžio 12 d. priesaikos tekstas: „Visagalio Dievo akivaizdoje prisiekiu, kad vadovaudamas  valstybei, rūpinsiuosi tautos vieningumu, saugosiu jos garbę,  ugdysiu Lietuvos galią ir gerovę ir duotą man konstitucijos galią  vykdysiu teisingai, visuomet atsimindamas savo atsakymą už  Lietuvos ateitį ir dabartį. Didingoji senosios Lietuvos praeitis ir  sunki Nepriklausomybės atstatymo kova teskatina mane prie  to. Kad taip man, Dieve, padėtumei.“ Nuo 1992 m. visi išrinktieji Prezidentai kartoja vieną ir tą patį priesaikos tekstą, kuris tariamas iškilmingo Seimo posėdžio metu: „Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu Tautai būti ištikimas Lietuvos  Respublikai ir Konstitucijai, gerbti ir vykdyti įstatymus, saugoti  Lietuvos žemių vientisumą; prisiekiu sąžiningai eiti savo pareigas  ir būti visiems lygiai teisingas; prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti  Lietuvos nepriklausomybę, tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei. Tepadeda man Dievas!

Partneriai ir draugai

 • Kauno diena
 • Kauno miesto savivaldybė
 • Kultūros ministerija
 • Kultūros taryba
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas
 • LRT
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
 • Vytauto Didžiojo Universitetas
 • Adamkaus Biblioteka
 • CDM
 • ICOM
 • Kulturos pasas
 • Lietuvos muziejų asociacija
 • Nuova
 • Siaulių Aušros muziejus
 • VDKM
 • VU KHF
 • We Love Lithuania