LAIKINOJI LIETUVOS VALSTYBĖS KONSTITUCIJA I. 1 §. Lietuvos Valstybė yra demokratinė respublika. 2 §. Steigiamasis Seimas yra suvereninės Lietuvos galios išreiškėjas. 3 §. Veikusieji iki šios Konstitucijos paskelbimo dienos įstatymai, kurie šiai Konstitucijai neprieštarauja, lieka galioje. 4 §. Steigiamasis Seimas leidžia įstatymus, ratifikuoja sutartis su kitomis valstybėmis, tvirtina Valstybės Biudžetą ir prižiūri įstatymų vykinimo. 5 §. Vykdomoji Valdžia pavedama Respublikos Prezidentui ir Ministerių Kabinetui. 6 §. Įstatymų iniciatyvos teisė priklauso Steigiamajam Seimui ir Ministerių Kabinetui. II. 7 §. Respublikos Prezidentą renka Steigiamasis Seimas. 8 §. Respublikos Prezidentas: a) kviečia Ministerį Pirmininką, paveda jam sudaryti Ministerių Kabinetą, tvirtina jau sudarytą ir priima Ministerių Kabineto atsistatydinimą; b) parenka ir skiria Valstybės Kontrolierių; c) atstovauja Respublikai; č) skiria pasiuntinius ir priima akredituojamus svetimųjų valstybių atstovus; d) skiria aukštesniuosius kariuomenės ir civilinius Valstybės valdininkus; e) skelbia įstatymus; f) turi bausmės dovanojimo teisę. 9 §. Iki Respublikos Prezidentas bus išrinktas, jo pareigas eina Steigiamojo Seimo Pirmininkas. Respublikos Prezidentui mirus, atsistatydinus ar susirgus jį pavaduoja Steigiamojo Seimo Pirmininkas. 10 §. Visi Respublikos Prezidento aktai turi būti Ministerio Pirmininko arba atatinkamo Ministerio parašu žymimi. […] VII. 18 §. Ši laikinoji Konstitucija ir visi įstatymai įgyja galios nuo paskelbimo dienos Vyriausybės organe. Ši Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija, Steigiamojo Seimo apsvarstyta ir priimta, yra pildytina kaipo Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija. A. Smetona Valstybės Prezidentas. Galvanauskis Ministeris Pirmininkas. Kaunas, 1920 m. birželio mėn. 10 d. Laikinosios Vyriausybės žinios, 1920 06 12, nr. 37, p.1

Partneriai ir draugai

 • Kauno diena
 • Kauno miesto savivaldybė
 • Kultūros ministerija
 • Kultūros taryba
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas
 • LRT
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
 • Vytauto Didžiojo Universitetas
 • Adamkaus Biblioteka
 • CDM
 • ICOM
 • Kulturos pasas
 • Lietuvos muziejų asociacija
 • Nuova
 • Siaulių Aušros muziejus
 • VDKM
 • VU KHF
 • We Love Lithuania